Vammalan Palveluskoiraharrastajat ry Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Vammalan Palveluskoiraharrastajat ry ja sen kotipaikka on Vammala.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Vammalan seudulla palveluskoiratoimintaa ylläpitävänä elimenä ja
näin edistää palveluskoirien käyttöä, koulutusta ja kasvatusta sekä opastaa jäsenistöä koiran koulutuk-sessa
ja kilpailuihin valmentautumisessa. Yhdistyksen tarkoitus on myös antaa opastavaa tietoa kaikille
palveluskoiratoiminnasta kiinnostuneille, ohjata koiran kasvatuksessa, koulutuksessa ja hoidossa sekä
tarjota puitteet palveluskoiraharrastuksen aloittamiselle ja siinä menestymiselle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, leirejä, illanviettoja, kokeita, testejä ja
kilpailuja, erilaisia kursseja ja luentoja sekä yleisötilaisuuksia. Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry:n sekä Suomen Palveluskoiraliitto ry:n jäsen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja talkootöin sekä voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia tai
testamentteja, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, rahankeräystä ja kirpputoreja hankittuaan tarvittaessa
asianmukaisen luvan. Lisäksi yhdistys omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta.

3 §
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4 §
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi ehdottaa erityisesti ansioituneen henkilön kutsumista yhdistyksen kunniajäseneksi.
Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous.

5 §
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taik-ka
yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja. Hallitus voi erottaa jäsenen myös jos jäsen toimii yhdistyksen
sääntöjen, tehtyjen päätösten tai yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Erottamisesta ei voi valittaa.

6 §
Jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.

Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

7 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta
varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi, muut jäsenet kahdeksi
toimikaudeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihtee-rin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten men-nessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,
kaksi yhdessä.

9 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määritelty, se mielipide, joka on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 11 §
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

12 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, ainais- ja
jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet pykälän 7 mukaisesti
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

13 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Follow us on

Kuva poistettu.