Sääntömääräinen vuosikokous

Aika    20.2.2022 klo 11:00

Paikka    Toivonkulma, Onkiniemenkatu 12, Sastamala/Teams
Osallistujat    Sanna Laine, pj
Niina Oksanen, siht, (teams)
Tea Erkintalo
Alisa Kranni
Siiri Touronen-Peltomaa
Sohvi Touronen
Niina Ojansivu
Jenna Knuutinen (teams)
Heidi Eloranta

1    Kokouksen avaus

Sanna Laine avasi kokouksen klo 11:02.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa.
Valitaan puheenjohtajaksi Sanna Laine
Valitaan sihteeriksi Niina Oksanen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Eloranta (h.eloranta85@gmail.com) ja Niina Ojansivu. Sa-mat toimivat ääntenlaskijoina.

2    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten-laskijaa
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Sanna Lainetta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Laine
Sihteeriksi ehdotettiin Niina Oksasta. Sihteeriksii valittiin Niina Oksanen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin Heidi Elorantaa ja Niina Ojansivua. Pöytäkirjan tarkastajiksi va-littiin Heidi Eloranta ja Niina Ojansivu.
Äänten laskijoiksi ehdotettiin Heidi Elorantaa ja Niina Ojansivua. Ääntenlaskijoiksi valittiin Heidi Eloranta ja Niina Ojansivu

3    Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista on ollut vuosikokouskutsun liitteenä. Hyväksyttiin esityslista. Esityslistaan on tullut kaksi ehdotusta, jotka käsitellään kohdassa 10. Muut kokoukselle esitetyt asiat.

5    Vuoden 2021 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
Käytiin läpi tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
Jaettiin vuoden kiertopalkinnot. Palkittiin myös vuoden talkoolaiset.
Liite 1, Liite 2, Liite 3, Liite 4


6    Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös. Myönnetään tili- ja -vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

7    Vuoden 2022 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis-, ainais- ja jäsen-maksun suuruuden vahvistaminen

Käytiin läpi toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.
Päätettiin liittymis-, ainais- ja jäsenmaksuista. Päätettiin, että jäsenmaksua ei muuteta. Jäsenmak-sut säilyvät ennallaan.
Jäsenmaksu 30 €/perhejäsen15€
Ainaisjäsen 300 €
Liittymismaksu 5 €

Liite 5

8    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaisesti. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
Puheenjohtajan valinta: Puheenjohtajaksi ehdotettiin Sanna Lainetta. Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Laine.
Jenna Knuutinen on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta. Hallituksen jäsenistä Alisa Kranni on erovuorossa.
Varsinaiseksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin Alisa Krannia. Alisa Kranni valittiin hallituksen jäse-neksi. Jenna Knuutisen vuoden mittaiselle hallituskaudelle ehdotettiin Heidi Elorantaa. Heidi Elo-ranta valittiin hallituksen jäseneksi.
Toiminnantarkastajan valinta: Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Kirsi-Marja Kumpulaista. Kirsi-Marja Kumpulainen valittiin toiminnantarkastajaksi. Varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin Minna Viléniä. Minna Vilén valittiin varatoiminnantarkastajaksi.

9    Vuonna 2021 menestyneiden koirakoiden palkitseminen: kiertopalkinnot ja kannustuspal-kinnot
Koirakot palkittiin kohdassa 5.

10    Muut kokoukselle esitetyt asiat
Kiertopalkintosääntöpäivitys: Alisa Kranni ja Niina Oksanen esittivät ehdotuksen kiertopalkinto-sääntöjen päivityksestä. Hyväksyttiin kiertopalkintosääntöpäivityksen.
Talkoopassi: Alisa Kranni ja Niina Oksanen esittivät ehdotuksen Talkoopassista. Päätettiin yksi-mielisesti ottaa talkoopassi käyttöön maaliskuusta alkaen.

11    Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 11:52.

Follow us on

Kuva poistettu.